สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.๕/๑  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

          ๑. สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคได้

          ทักษะ/กระบวนการ (P)

         ๑. นำความรู้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคมาปรับใช้และสามารถเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีประโยชน์สูงสุดได้

          ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

          ๑. ตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภค

การวัดผลและประเมินผล

          ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

         ๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

         ๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

         ๔ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

         ๕ แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 28 มิ.ย.64
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ