สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ป.๕/๑  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

จุดประสงค์

   ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

           สามารถอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

         ทักษะ/กระบวนการ (P)

          นำความรู้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคมาปรับใช้ประโยชน์

          ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

         ตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภค

การวัดผลและประเมินผล

          ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๒. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๓.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภค 24 มิ.ย.64
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ