สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ป.๕/๑  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

           ๑. การผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น

           ทักษะ/กระบวนการ (P)

          ๑. สามารถนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าได้

          ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

          ๑. เห็นประโยชน์ของสินค้าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

การวัดผลและประเมินผล

          ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๒. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๓.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ๔.แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ 21 มิ.ย.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ