สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง

           ทักษะ/กระบวนการ (P)

สามารถเสนอผลงานปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้

          ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตระหนักถึงปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๓แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๔แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๕ แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภค 17 มิ.ย.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ