สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ป.๕/๑  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

 จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง

            ทักษะ/กระบวนการ (P)

สามารถเสนอผลงานปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตระหนักถึงปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

การวัดผลและประเมินผล

          ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ๔ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 15 มิ.ย.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ