สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ป.๕/๑  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

  การผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น

          ทักษะ/กระบวนการ (P)

สามารถนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

เห็นประโยชน์ของสินค้าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๓ แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

๔แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๕แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น 14 มิ.ย.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ