สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์

 ตัวชี้วัด ป.5/1  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

การผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ทักษะ/กระบวนการ (P)

สามารถนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

เห็นประโยชน์ของสินค้าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

3 แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การผลิตสินค้าในครัวเรือน 10 มิ.ย.64
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ