สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.๕/๑  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

อธิบายเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

 นักเรียนสามารถบอกเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

 เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ 7 มิ.ย.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ