สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การซักเสื้อผ้าอย่างถูกขั้นตอน จะทำให้เสื้อผ้าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น หรือมีกลิ่นอับชื้น สีสดใส ไม่เสียรูปทรง และใช้งานได้นาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/4  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถจำแนกข้อดีข้อเสียการซักผ้าด้วยมือและด้วยเครื่องได้
2 สามารถฝึกปฏิบัติซักและตากเสื้อผ้าด้วยมือได้
3 เห็นความสำคัญของการซักและตากเสื้อผ้า  

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าของฉัน
ชั่วโมง เสื้อผ้าของฉัน
เรื่อง การซักและตากเสื้อผ้า 2 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด