สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้นเป็นการเย็บด้วยมือที่ใช้แทนการเย็บด้วยจักรมีความทนทานมาก โดย

การใช้ด้ายสีเดียวกัน หรือสีใกล้เคียงกับสีเสื้อผ้าที่ซ่อมแซม ซึ่งจะช่วยให้เกิดความกลมกลืนสวยงามและทนทานต่อการใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้นได้
2 สามารถฝึกปฏิบัติการด้นเสื้อผ้าได้
3 เห็นคุณค่าของการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้น 

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าของฉัน
ชั่วโมง เสื้อผ้าของฉัน
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการด้น 19 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด