สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมตามวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย ประหยัดเวลา  แรงงาน ทำให้ห้องน้ำสะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมได้
2 สามารถเขียนประโยชน์ของการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมได้
3 เห็นความสำคัญของการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม 28 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด