สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เราใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อการสืบค้นความจริง ข้อเท็จจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์

2 นักเรียนเกิดทักษะในการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

3 เห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

        ชื้นงานหรือภาระงาน

1 แบบทดสอบ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์

2 ความถูกต้องของการทำแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2 ก.ค 64 (มีแบบทดสอบ)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ