สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเหตุการณ์สำคัญในครอบครัว ทำให้ทราบความเป็นมาของตนเองและครอบครัว เกิดความ

ภาคภูมิใจในครอบครัว และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่มีผลต่อตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/2 บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน

จุดประสงค์

         1. อธิบายเหตุการณ์สำคัญในครอบครัว

         2. วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว

         3. ชื่นชมและภาคภูมิใจในครอบครัวตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั่วโมง ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในครอบครัว (2) 11 ต.ค. 64 (มีใบงาน แบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม