สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จะทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลัง ใช้คำบอกช่วงเวลา แสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        ป.1/2 เรียงลําดับเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น

จุดประสงค์

       1. อธิบายการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

       2. เล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

       3. เห็นประโยชน์ของการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 กาลเวลา
ชั่วโมง กาลเวลา
เรื่อง การเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 12 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม