สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จะทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลัง ใช้คำบอกช่วงเวลา แสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ป.1/2 เรียงลําดับเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น

จุดประสงค์

         1. อธิบายการใช้คำบอกช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน

         2. นำเสนอช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน

         3. เห็นประโยชน์ของการรู้ช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 กาลเวลา
ชั่วโมง กาลเวลา
เรื่อง ช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน 28 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม