สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปฏิทินเป็นสิ่งที่บอกช่วงเวลาทั้งตามระบบสุริยคติและระบบจันทรคติ ทำให้เราทราบวัน เดือน และปี การเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์

         1. บอกวัน เดือนปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินได้

         2. นำนำความรู้เรื่องปฏิทินไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

         3. เห็นประโยชน์ของการใช้ปฏิทิน เพื่อบอกวัน เดือน ปี ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 กาลเวลา
ชั่วโมง กาลเวลา
เรื่อง ประโยชน์ของปฏิทิน 21 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม