สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ในด้านการกินเป็นอาหารและกินต่อกันเป็น

ทอด ๆ ในรูปของโซ่อาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ว 1.1 ป. 5/3 เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของ สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค

 ในโซ่อาหาร

7.2. จุดประสงค์การเรียนรู้

         7.2.1  อธิบายความหมายและเขียนโซ่อาหาร

         7.2.2  จัดกระทำและสื่อความหมายขอมูลเกี่ยวกับโซ่อาหาร

7.2.3  ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โซ่อาหาร (2) 16 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง