สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตในด้านการกินกันเป็นอาหารและกินต่อเป็น

ทอด ๆ อาจมีบทบาท เช่น ผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ ผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถ

สร้างอาหารเองได้ จะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร ซึ่งแบ่งเป็นผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ และผู้บริโภคพืชและสัตว์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ว 1.1 ป. 5/3 เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของ สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค

 ในโซ่อาหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

1  ระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ

2  ลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ

3  มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โซ่อาหาร (1) 14 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง