สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่วัยเริ่มหนุ่มสาว (Puberty) เร็วขึ้น  พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิด  การแต่งงานและการมีครอบครัว แอลกอฮอล์ สารเสพติด  บุหรี่  สิ่งแวดล้อม โดยเลือกแนวทางการป้องกันต่อการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 พ 2.1 ม.3/2  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

   อธิบายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

  วิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

  2. แสดงพฤติกรรมถึงการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อนามัยแม่และเด็ก (Rerun)
ชั่วโมง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ (Rerun)
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ (Rerun) 5 ต.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์