สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ความสำคัญของอนามัยเจริญพันธุ์  องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์  สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์  อนามัยของแม่ส่งผลกระทบถึงลูกทั้งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สามารถปฏิบัติอนามัยแม่และเด็กได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 2.1 ม.3/1  อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายความสำคัญของอนามัยแม่และเด็กได้

2. บอกองค์ประกอบของอนามัยแม่และเด็กได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

สังเคราะห์องค์ความรู้ อนามัยของแม่ส่งผลกระทบถึงลูกทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้

2. เห็นความสำคัญอนามัยแม่และเด็ก

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 ตรวจคำตอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรม

1.3 ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงานจากการสรุป

2. เครื่องมือ

2.1 มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2.2 แบบสังเกต (รูบิค)

3. เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม (Rerun)
ชั่วโมง ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ (Rerun)
เรื่อง ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ (Rerun) 21 ก.ย.64 (มีใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์