สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และในการสร้างเสริมสุขภาพทำให้ร่างกายเจริญเติบโตอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และในการสร้างเสริมสุขภาพทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้          

อธิบายหลักการออกแบบรายการเมนูอาหาร 1 สัปดาห์ได้  

ด้านทักษะและกระบวนการ

ออกแบบรายการเมนูอาหาร 1 สัปดาห์ได้  

ด้านคุณลักษณะ 

แสดงพฤติกรรมการมีวินัย มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

-  สังเกตพฤติกรรม

-  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

2. เครื่องมือ

-  แบบตรวจผลงาน (มิติคุณภาพแบบการให้คะแนน Rubric)

-  แบบสังเกต (Rubric)

3. เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม (Rerun)
ชั่วโมง รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย (Rerun)
เรื่อง รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย (Rerun) 7 ก.ย. 64(มีใบงาน และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์