สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (Rerun)
ชั่วโมง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 (Rerun)
เรื่อง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 (Rerun) 11 ต.ค. 64
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.