สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง (Rerun)
ชั่วโมง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 3 (Rerun)
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 3 (Rerun) 30 ก.ย. 64
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.