สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง แผนภาพกล่อง
ชั่วโมง การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภาพกล่องโดยใช้เทคโนโลยี
เรื่อง การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภาพกล่องโดยใช้เทคโนโลยี 23 ก.ย. 64
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.