สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
ชั่วโมง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 4
เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 4 6 ก.ย. 64 (มีหนังสือเรียน)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.
สื่อประกอบการสอน
*หนังสือเรียน