สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน ก็ต่อเมื่อ รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ ๆ สามคู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ค 3.2  ม.3/1 ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา

          ค 6.1  ม.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. นักเรียนสามารถบอกบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันได้อย่างถูกต้อง

          2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน โดยใช้บทนิยามของรูปสามเหลี่ยมคล้ายได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

          2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

             3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

             3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความคล้าย
ชั่วโมง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (2)
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (2) 9 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.