สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชั่วโมง คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
เรื่อง คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 8 มิ.ย. 64 (มีเส้นจำนวน)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.
สื่อประกอบการสอน
*เส้นจำนวน