สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    1. ชนิดของประโยคในภาษาไทย

          1.1 ประโยคสามัญ คือ ประโยคที่มีใจความเดียว ซึ่งจะมีบทประธานและบทแสดงอย่างละหนึ่งเดียวเท่านั้น

                   1.1.1 ประโยคสามัญกริยาหลักกริยาเดียว

                   1.1.2 ประโยคสามัญกริยาหลักประเภทกริยาเรียง

          1.2 ประโยครวม คือ ประโยคที่มีประโยคสามัญตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกัน โดยมีคำสันธานเชื่อมประโยค เพื่อให้ได้ใจความติดต่อกันเป็นประโยคเดียวกัน

                   1.2.1 ประโยครวมที่มีใจความคล้อยตามกัน ใช้คำสันธานเชื่อมประโยค และ กับ ทั้ง….และ ถ้า….จึง

                             พอ….ก็ เมื่อ….ก็ แล้ว….จึง แล้ว….ก็

                   1.2.2 ประโยครวมที่มีใจความขัดแย้งกัน ใช้คำสันธานเชื่อมประโยค แต่ แต่ทว่า ถึง….ก็ ทั้งที่….ก็

                             กว่า….ก็ แม้ว่า….ก็ แม้….ก็

                   1.2.3 ประโยครวมที่มีใจความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้คำสันธานเชื่อมประโยค หรือ

                             มิฉะนั้น ไม่เช่นนั้น มิฉะนั้น….ก็ ไม่….ก็ หรือไม่อย่างนั้น….ก็

                   1.2.4 ประโยครวมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน ใช้สันธานเชื่อมประโยค จึง เพราะ….จึง

                             เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้น….จึง เพราะว่า ดังนั้น….จึง

          1.3 ประโยคซ้อน คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียว 2 ประโยคขึ้นไปซ้อนกันอยู่ โดยมีประโยคหนึ่งเป็นประโยคหลัก และมีประโยคความเดียวอีกประโยคหนึ่งมาขยายประโยคหลัก

                   1.3.1 ประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยค คือ อนุประโยคที่ทำหน้าที่แทนนาม

                   1.3.2 ประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยค คือ อนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายคำ นาม สรรพนาม

                   1.3.3 ประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยค คือ อนุประโยคซึ่งทำน้าที่เป็นวิเศษณ์สำหรับขยายกริยา

                             หรือขยายวิเศษณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. อธิบายประโยคชนิดต่าง ๆ ได้

          2. จำแนกประโยคชนิดต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาพาที
ชั่วโมง ประโยคไทยใช้ให้ถูก
เรื่อง ประโยคไทยใช้ให้ถูก (Rerun) 15 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู