สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเด็นเนื้อหา

1.  รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า ปริซึม

2.  สูตรการหาปริมาตรของปริซึมใดๆ

                   ปริมาตรของปริซึมใดๆ    =  พื้นที่ฐาน x ความสูง

สาระสำคัญความคิดรวบยอด

การหาพื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติ สามารถทำได้โดยการคลี่รูปสามมิติให้เป็นรูปสองมิติ แล้วคำนวณหาพื้นที่ของรูปสองมิติที่ได้ จะได้พื้นที่ผิวของรูปสามมิติที่ต้องการ และถ้าต้องการทราบความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติ ก็คำนวณหาปริมาตรของรูปสามมิตินั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้

ตัวชี้วัด    ม.2/1   ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

              ม.2/2   ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

          นักเรียนสามารถหาปริมาตรของปริซึมได้

การวัดผลและประเมินผล

 

1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง ปริมาตรของปริซึม                  

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 1

                   2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ปริมาตรของปริซึม

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก
ชั่วโมง ปริมาตรของปริซึม
เรื่อง ปริมาตรของปริซึม วันที่ 21 ก.ค. 64 (มีใบงาน) rerun
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง