สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตัวเองและศึกษาอาชีพในงานทัศนศิลป์ ทักษะที่จำเป็นของอาชีพนั้น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 -  ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตัวเองและศึกษาอาชีพในงานทัศนศิลป์ ทักษะที่จำเป็นของอาชีพนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

 -  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคัดแยก ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการรวบรวมขอมูล ทักษะการเปรียบเทียบและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้เป็นอย่างดี  

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.2 ใบงานที่ 3.4

2.3 แบบทดสอบ

 

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

3.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้ศิลปะไทยใส่ใจอาชีพศิลปิน
ชั่วโมง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานและอาชีพในงานทัศนศิลป์ 15 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ