สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษางานทัศนศิลป์ กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมและความแตกต่าง ของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทยและสากล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 -  ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนรู้เรื่องงานทัศนศิลป์ กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมและความแตกต่าง ของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทยและสากล ได้เป็นอย่างดี

 -  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเปรียบเทียบและการคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์ได้อย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.2 ใบงานที่ 3.1

2.3 แบบทดสอบ

 

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้ศิลปะไทยใส่ใจอาชีพศิลปิน
ชั่วโมง สืบสานศิลปะไทย
เรื่อง สืบสานศิลปะไทย (2) 17 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ