สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การศึกษาหลักการสร้างงานทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิคสีน้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้และศึกษาการสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคสีน้ำได้เป็นอย่างดี

- ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์ได้อย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจแบบทดสอบ

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

1. แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2. ใบงานที่ 2.4

3. แบบทดสอบ

เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2. มีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
ชั่วโมง ภาพตัวอย่างสีน้ำ
เรื่อง ภาพตัวอย่างสีน้ำ 13 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ