สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาหลักการสร้างงานทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิคสีน้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนรู้และศึกษาหลักการสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคสีน้ำ

ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์ได้อย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจแบบทดสอบ

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

1. แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2. ใบงานที่ 2.3

3. แบบทดสอบ

เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2. มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพขึ้นไป ร้อยละ 80

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
ชั่วโมง เทคนิคสีน้ำหรรษา
เรื่อง เทคนิคสีน้ำหรรษา 6 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ