สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ รูปแบบ เนื้อหา และค่าค่าในงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ได้เป็นอย่างดี

ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ในงานทัศนศิลป์ได้อย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจแบบทดสอบ

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

1. แบบประเมินทักษะกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2. ใบงานที่ 2.1

3. แบบทดสอบ

เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2. มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80

 

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
ชั่วโมง เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
เรื่อง เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 23 ก.ค.64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ