สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้หลักการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

- ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

วิธิการ

1. ตรวจแบบทดสอบ

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมื่อ

1. แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2. ใบงานที่ 1.7

3. แบบทดสอบ

เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2. มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ออกแบบงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
เรื่อง สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (1) 16 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ