สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อสื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนรู้หลักการวาดเส้นสร้างภาพลวงตาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

 -  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจแบบทดสอบ

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

เครื่องมือ

1. แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2. ใบงานที่ 1.5

3. แบบทดสอบ

 

เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2. มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ออกแบบงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง วาดเส้นสร้างภาพลวงตา
เรื่อง วาดเส้นสร้างภาพลวงตา 9 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ