สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ทัศนธาตุสร้างงานศิลปะโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้หลักการใช้ทัศนธาตุสร้างงานศิลปะโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

   1.1 ตรวจแบบทดสอบ

   1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

   2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

   2.2 ใบงานที่ 1.2

   2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

   3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ออกแบบงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง องค์ประกอบศิลป์
เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ 11 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ