สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความหมายของทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม และทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนาต่อยอดได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

      1.1 ตรวจแบบทดสอบ

      1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

      2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

      2.2 ใบงานที่ 1.1

      2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

     3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

     3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ออกแบบงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
เรื่อง มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 4 มิ.ย. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ