สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ชั่วโมง แรงโน้มถ่วงกับการโคจร (Rerun)
เรื่อง แรงโน้มถ่วงกับการโคจร (Rerun) 7 ก.ย. 64
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.