สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
ชั่วโมง วิทยาศาสตร์กับชีวิต (Rerun)
เรื่อง วิทยาศาสตร์กับชีวิต (Rerun) 27 ก.ค. 64
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.