สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษมาลบกัน ตัวส่วนคงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/10

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน
เรื่อง การหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน (2) 3 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก