สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน ถ้าจำนวนใดที่มีค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมากกว่าจะมากกว่า หรือจำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมากกว่าจำนวนที่มีหลักน้อยกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ชั่วโมง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน 8 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก