สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การรู้เท่าทันโทษของการใช้เทคโนโลยีเกินความจำเป็น การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การขอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

    ต 1.1 ม. 3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ                 

ต. 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม   

ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม              

ต 3.1 ม. 3/1  ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถบอกความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตได้

2.สามารถบอกประโยชน์และโทษของการใช้อินเตอร์เน็ตจากการฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการบอกประโยชน์และโทษของการใช้อินเตอร์เน๊ตได้ 

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรม

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Science and technology for life
ชั่วโมง Advantages and Disadvantages of Using the Internet
เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet (1) 15 ต.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและคลิปเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก