สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การรู้เท่าทันโทษของการใช้เทคโนโลยีเกินความจำเป็น การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การขอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม. 3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ                    

ต. 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม   

ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม              

ต 3.1 ม. 3/1  ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถตอบแบบประเมินตนเองได้

2.สามารถบอกวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมได้   

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการทำแบบประเมินและเพื่อประเมินตนเองจากการใช้อินเตอร์เน็ตได้   

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรม

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Science and technology for life
ชั่วโมง Are You Addicted to the Internet?
เรื่อง Are You Addicted to the Internet? 8 ต.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก