สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การอ่านบทอ่านเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจ เช่น การเฉลิมฉลองที่เป็นที่รู้จัก วัฒนธรรมการจัดเลี้ยง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคและโครงสร้างของ Paragraph เพื่อใช้ในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองที่ตนชื่นชอบและสูตรอาหารในการเฉลิมฉลองนั้น ๆ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกสนทนาเกี่ยวกับการเชื้อเชิญ การตอบรับและปฏิเสธ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานต่อการเรียนในระดับสูงต่อไป   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต. 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม               

ต. 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน   

ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   

ต 1.3 ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   

ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถรู้คำศัพท์ สำนวนและรูปประโยคในการสนทนาเพื่อนำไปใช้เชิญร่วมงานเลี้ยง ตอบรับและปฏิเสธได้

2.สามารถเขียนบัตรเชิญเพื่อนมาร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการการสนทนาเพื่อเชิญร่วมงานเลี้ยง เพื่อตอบรับและปฏิเสธได้

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรม

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Celebrations
ชั่วโมง Let’s Have a Party
เรื่อง Let’s Have a Party 16 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก