สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การใช้อาการนาม (Gerund) ในชีวิตประจำวันและการให้คำแนะนำเรื่องวิธีการมีรูปร่างที่สมส่วนสรุปวิธีการที่นำไปสู่การมีรูปร่างสมส่วนเขียนประโยคสั้นๆโดยใช้ Gerund เขียนประโยคสั้นๆตามที่ตนเองเห็นเพื่อส่งต่อให้คนอื่น เขียนประโยคให้คำแนะนำ/ประโยคคำสั่ง เพื่อการมีรูปร่างที่สมส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน   

ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม       

ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   

ต 1.3 ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   

ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถเขียนประโยคสั้นๆโดยใช้ Gerund ตามที่ตนเองเห็นเพื่อส่งต่อให้คนอื่นได้

2.สามารถเขียนประโยคให้คำแนะนำ/ประโยคคำสั่ง เพื่อการมีรูปร่างที่สมส่วนได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการเขียนประโยคสั้นๆตามที่ตนเองเห็นเพื่อส่งต่อให้คนอื่นได้                 

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรม

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay fit
ชั่วโมง Keep doing this
เรื่อง Keep doing this 15 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก