สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การบอกความแตกต่างของการใช้ V.ing ในรูปของ Gerund และ Continuous Form  พูดหรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองโดยใช้อาการนาม(Gerund) เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างหรือข้อมูลอื่นๆของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน   

ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม       

ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   

ต 1.3 ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   

ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถเปลี่ยนคำกริยา(Verb) เป็นอาการนาม(Gerund) ได้

2.สามารถพูดหรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของตนเองโดยใช้อาการนาม (Gerund) ได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการพูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของตนเองโดยใช้อาการนาม (Gerund)

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรมที่ 42.1 42.2 และ 42.3

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay fit
ชั่วโมง I Like Playing Sports
เรื่อง I Like Playing Sports 10 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก