สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเขียนบรรยายสรรพคุณและวาดภาพขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน   

ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม     

ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   

ต 1.3 ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   

ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถเขียนบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ได้

2.สามารถอ่านขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ Leaves of Stevia แล้ววาดภาพขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ได้  

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการเขียนบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ได้

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 35.1, 35.2 และ 35.3

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Local Products (OTOP)
ชั่วโมง OTOP Products
เรื่อง OTOP Products 20 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก