สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบอกโครงสร้าง คำศัพท์ สำนวนทางภาษาที่ใช้บอกลักษณะชนิด และเขียนบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน   

ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม       

ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   

ต 1.3 ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   

ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถบอกโครงสร้างคำศัพท์ สำนวนทางภาษาที่ใช้บอกลักษณะชนิดของผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่นได้

2.สามารถเขียนบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการเขียนบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 31.1 31.2

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Local Products (OTOP)
ชั่วโมง Products
เรื่อง Products 13 ส.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก