สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รู้และเข้าใจกฎและการปฏิบัติตามกฎของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เขียนสรุปประโยคที่อ่านให้เป็นประโยคใหม่ที่มีใจความกระชับ เขียนกฎ ข้อบังคับของสถานที่ต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ม.3/2  ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายอย่างเหมาะสม       

ต 1.3 ม.3/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ / ข่าว / เหตุการณ์ / เรื่อง /ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม       

ต 2.1 ม.3/1  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       

ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน       

ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถเขียนสรุปประโยคที่อ่านให้เป็นประโยคใหม่ที่มีใจความกระชับได้

2.สามารถเขียนกฎข้อบังคับของสถานที่ต่างๆได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกฎข้อบังคับของสถานที่ต่างๆ

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 29.1 และ 29.2

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Traveling
ชั่วโมง Water Safety
เรื่อง Water Safety 6 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก